Naile Salman Çevik’in Anadolu’nun kadim mirası Çatalhöyük mimari planlarından yola çıkarak Neolitik kent yaşamı ve kültürüne olan ilgisini evrensel ortama taşıdığı seramik, heykel ve özgün baskı çalışmaları Kurgusal Mekanlar ana teması ile 1-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara Tunalı Hilmi Caddesi’nde yer alan Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi’nde sergilenmiştir.

Çoklu iletişimi farklı malzeme ve üslupla birleştiren sanatçının “ev-oda-yaşanılan yer”e bakış açısı, fizikselden öteye bireyin içselleştirdiği alana dönüşen mekan algısı üzerine çeşitlenmiştir bu sergide. Ev, konut olmaktan yuva olmaya dönüştüğünde, ait olma kavramı, O’na teslim olma ve tüm yaşanılanların hafıza mekanının Orası olması, baba ocağı teması Sanatçı’nın bu son sergisinin öne çıkan ana unsurlarıdır. Sanatçı mekansal anlamda konuttan da öte yaşadığımız gezegeni de benzer duygulara sahip olduğumuz yer olarak kurgular. Yerküreyi ve üzerindeki yaşamı ve iletişimi de işler. Çatalhöyük mimarisinde insanoğlunun avcı-toplayıcı yaşamdan yerleşik hayata geçişinin kanıtı olan bu ev dizilimleri çağımıza uzanıp kent olurlar.

Naile Salman Çevik - Kurgusal Mekanlar
Naile Salman Çevik – Bağlantı, Seramik Lüster Pişirimi, 2019, ç:35cm

Sanatçı “bağlantı-ayrışma” gibi temaları özellikle ve öncelikle kırmızı iplerle öne çıkartır, iletişim için kullandığı ipler hem yaşamsal bağları hem de zamanın ötesine uzanmayı, dolayısıyla zamanı sonsuz kılmayı sağlayan araçlar gibidir.

Sanatçı’nın yerkürenin üzerine yerleştirdiği Çatalhöyük ev dizilimlerinden ilhamla farklı kültürlerden çeşitlediği evleri çağdaş üretimlerine aktarmıştır. Seramik ve özgün baskıresim uygulamaları ile istiflenen evlerde Çatalhöyük mimarisinin yaygın yataylığının yerini göğe yükselen kurguda/vurguda dizilen evler almıştır. Çevik’in yaşadığımız hayata bir yorumudur bu aslında. İçinde yaşadığımız apartmanların bir sonucu veya uzantısı olarak kent kültürünün küçük odacıklarına gönderme yapılan bu evlerde “Yaşanılan Yer” in mekan sorgulaması yapılmıştır. Bu kurgu bireyin özeli, mahremi olan ev’e en içeriden yeni bakışı sağlamaktadır. Seramik yerküre üstü çağdaş evlerde olduğu gibi linol baskıyla oluşturduğu Çatalhöyük evleri izlenimli şehir siluetleri de geçmişin köklerini günümüz modern kentlerine taşır.

Naile Salman Çevik - Kurgusal Mekanlar
Naile Salman Çevik -Kurgusal Mekanlar, Linol Baskı, 50x70cm, 2017

Naile Salman Çevik - Kurgusal Mekanlar
Naime Salman Çevik – Kurgusal Mekanlar, Linol Baskı, 50x70cm, 2017

Kent imgelerinde özellikle siyah, mavi, lacivert ve kırmızı gibi renkler tercih eder Çevik, ayrıca kişisel simgelerini mühür niteliğinde kullanır, kırmızı iplerle bağlar, ip’e yüklediği anlam “bağlanma/bağlama durumu”dur. Bu bireyin kendi mekanına bağlanma ve bağlama durumudur aslında.

Naile Salman Çevik - Kurgusal Mekanlar
Naile Salman Çevik – Kurgusal Mekanlar, Seramik ve Baskıresim, Yüksek Pişirim Artistik Sır ve Lüster Pişirimi, 35×50 cm

Naile Salman Çevik - Kurgusal Mekanlar
Naile Salman Çevik – Kurgusal Mekanlar, Seramik ve Baskıresim, Yüksek Pişirim Artistik Sır ve Lüster Pişirimi, 35×50 cm

Ancak bu bağlanma/bağlama durumu sadece fiziksel bir durumu ortaya çıkarmaz aynı zamanda daha sezgisel bir duruma gönderme yaparak öze bağlanma, auraya bağlanma, tinsel anlamda diğer bireylere bağlanma ve hatta bu çağdan belki de binlerce yıl önce yaşamış kadim uygarlıklara bağlanma olarak da nesnelleştirilebilinir.

“Yaşamın bağ küreleri” Sanatçı tarafından keskin hatlarla ifade edilmiştir. Seramik küreden çıkan keskin köşeli hatlar geçmişten geleceğe fışkırma/aktarım ya da birbiri içinde kurgulanan imgelere de gönderme yapar. Seramik form üzerinde dikkat çeken yüksek ısıya dayanıklı çiviler aracılığı ile kullanılan kırmızı ipler aracılığı ile Sanatçı yine bağlanma ve bağ kurma durumlarını vurgular. Boşluk-doluluk ve iç-dış kavramları bakımından çelişkisel kavramları içinde barındıran küre formları evren-gök ilişkisinin önceden bilinmezliği üzerine oluşturulan yeni mekan kurgulamalarını içinde barındırır.

Naile Salman Çevik - Kurgusal Mekanlar
Naile Salman Çevik – Kurgusal Mekanlar, Seramik ve Baskıresim, Yüksek Pişirim Artistik Sır ve Lüster Pişirimi, 35×50 cm

Naile Salman Çevik - Kurgusal Mekanlar
Naile Salman Çevik – Kurgusal Mekanlar, Seramik ve Baskıresim, Yüksek Pişirim Artistik Sır ve Lüster Pişirimi, 35×50 cm

Sanatçı Hakkında: Naile Salman Çevik 2002’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Seramik ve Cam alanında lisans eğitimini derece ile tamamladıktan sonra 2002’de Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak göreve başlar. Selçuk Üniversitesi’nde iken (2006-2009) Neolitik Çatalhöyük, Hacılar seramiklerini inceleyen Sanatçı bu izlenimlerini seramik formla ve pano uygulamaları çeşitlemiştir.
Sanatçı, Hacettepe Üniversitesi’nde harita teknikeri (1996) olarak önlisans eğitimi almıştır. Bu alandaki eğitimini/yeterliliğini seramik ve baskı resim alanlarında özellikle disiplinlerarası yakınlaşmalarda ve farklı uygulama/tekniklerle üretimlerinde kullanması Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde okuduğu yıllarda (1998-2002) ve sonrası akademik hayatında da görülür.

2009’da Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak göreve başlayan Çevik 2013’de Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde doktora çalışmasını tamamlar. 2018 yılında doçent ünvanını alır. Çevik yurtiçi ve yurtdışı 9 kişisel sergi, 50 uluslararası karma sergi ve 55 ulusal karma sergiye katılmıştır. Özgün seramik, heykel ve baskı resim çalışmaları resmi ve özel kurumların koleksiyonunda bulunan Sanatçı’nın Bilimsel Araştırma ve TÜBİTAK Projelerinde sanat danışmanı, eğitmen, yürütücü ve yardımcı yürütücü olarak görevleri de bulunmaktadır. AB Projeleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında eğitimlere katılan Çevik, gençlik girişimi ve değişimi projelerinde uzman eğitmen, danışman, uygulayıcı, kolaylaştırıcı ve proje koçu olarak da görev yapmıştır. Sanatçı uluslararası anlamda Çek Cumhuriyeti, Fransa, Bosna-Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan ve KKTC’de karma sergi, workshop ve projelerde bilimsel/sanatsal çalışmalarda bulunmuştur. Halen akademik ve sanatsal çalışmalarına Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü’nde öğretim üyesi olarak akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.